OVERSIKT

DYPEDALSBEKKEN

Dypedalsbekken, Spjærøy. For snart 20 år siden la Hvaler jeger og fiskerforening (HJFF) ned en formidabel innsats. Hele bekkens lengde ble løftet opp til en god tilstand. Arbeidet har holdt seg godt, Dypedalsbekken har en god og livskraftig sjøørretstamme. Det er mulig å utvide den sjøørretførende delen både østover og sørover.

Detaljene under er hentet fra rapporten elfiske i Østfold 2018-2021. Laget av Ole Håkon Heier. Rapporten kan lastas ned i sin helhet her: Elfiske Østfold 2018-2021

DYPEDALSBEKKEN

Den nedre, åpne delen av Dypedalbekken er 515 meter lang. Hovedløpet fortsetter i rør drøyt 750 meter mot sør, med de største sideløpene på cirka 430 og 320 meter. Det er dette vannet som stort sett utgjør grunnlaget for ørretens tilstedeværelse. En stor del av nedbørfeltet er skog/fjell. I tillegg kommer det inn et sideløp fra nordøst bare 180 meter oppstrøms utløpet. Dette er cirka 580 meter langt, med et sideløp på cirka 470 meter.

TIDLIGERE UNDESØKELSER

Karlsen (2015) elfisket bekken 9. november 1999. Ett strekk ble avfisket to ganger. Dette strekket var fra utløpet og 120 meter opp. Her fant man en tetthet på 72 ørret/100m2. I tillegg fisket man videre en gang helt opp til bekkelukkingen, og det ble estimert at tettheten var omtrent den samme som lengre ned. Med unntak av to fisk på 22 cm helt øverst ved lukkingen, var all fanget fisk 7-12 cm lange. I tillegg ble det påvist trepigget stingsild. habitatforbedrende tiltak i bekken. Det ble elfisket fra ca. 50 meter oppstrøms utløpet og opp til bekkelukkingen. Det ble fanget 56 ørret i størrelser fra 3,5 til 45 cm. Hvaler JFF skulle gjennomføre ytterligere tiltak i 2004.

UNDERSØKELSER 2021

Bjørn-Tore Kjølholt (NJFF sjøørretriket/Hvaler JFF) og Ole-Håkon Heier befarte og elfisket deler av bekken den 28-9-21. Det var gode forhold, med lav vannføring og klart vann, etter litt regn de siste dagene. Imidlertid hadde det nok rent lite vann i bekken noen dager tidligere, da en tørkeperiode på 4 uker hadde gjort sitt. Det er totalt 515 meter åpen bekk før den forsvinner inn i et rør under Dypedalsveien. Vi gikk ikke over den nedre delen. Fra kulverten nedenfor strekk 1 og opp til bekkelukkingen var det generelt temmelig bra med kantvegetasjon. eller var død. Vi fant en tetthet på 49 ørret/100m2 bekk (18,75m2/2 overfiskinger). Vi fanget 9 fisk fra 7,5 til 10 cm lengde).

Det øvre strekket gikk fra brukryssinga til Dypedalsveien 78 og 42 meter nedstrøms. Her fikk vi med flere fine kulper. Vi fant en tetthet på 288 ørret/100m2 (31,5m2, 3 overfiskinger). Med 76 fangede fisk kunne vi se en tydelig kurve for 0+, og kan dermed anslå at cirka 20 fisk var 1+ eller eldre (vi hadde en fisk på 245 mm som desidert størst). Det er ganske OK for en liten bekk, og gjenspeiler at det på strekket var flere fine kulper. Dette er meget gode tall i et år der forholdene for fisken i bekken har vært krevende i flere perioder. Bekken er en liten og godt fungerende gyte- og oppvekstbekk for sjøørret.

Elever ved NMBU besøker bekken for læring.

FORBEDRINGSPUNKTER

• Fra kulvert under veien til Dypedalsveien 61 til og med nedre strekk: Det er behov for flere kulper, slik at fisken har bedre overlevelsesmuligheter i perioder med mindre vann. I tillegg kan det legges ut en del stein i kulpene, som både gir mer skjul for fisken og bedre leveforhold for andre smådyr. 

• Øvre strekk: Det var relativt lite fisk i kulpen oppe ved veien. Det er en del strømlinjer i området, derfor er det ikke mulig med større trær. Men det anbefales og plante busker som kun vokser seg 2-3 meter høye rundt kulpen. I tillegg kan det legges ut en del stein i kulpene, som både gir mer skjul for fisken og bedre leveforhold for andre smådyr. Ansvarlig beplantning: Grunneier, og Hvaler kommune, landbruk.

ROSAREKE PLANLEGGER

Det er vel snart 20 år siden HJFF la ned et omfattende arbeid i bekken. Det de gjorde da har hatt en enorm betydning for sjøørreten i Dypedalsbekken. Jeg vil og berømme grunneier langs bekken, denne har de alle forvaltet meget bra. Selv om bekken er livskraftig er det rom for forbedringer. Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner vil fortsette det gode arbeidet HJFF har lagt ned. Gjerne også et samarbeid mellom HJFF og Rosareke. Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner har allerede mottatt kr 10 000,- i donasjon fra en grunneier til bekken. Disse pengene er øremerket gytegrus. Tusen, tusen takk for støtten!

  • Vi skal legge ut ny gytegrus på alle eksisterende gyteplasser.
  • Vi skal konstruere områder med dypere kulper.
  • Vi skal etablere mye mer skjuleplasser til fisk i alle aldersgrupper.

BILDER FRA BEKKEN

Rull til toppen