Ny forskrift og nye regler for sjøørretfiske i Østfold

Det skjer gode ting i bevaringen av sjøørret

Dette er virkelig en god nyhet for alle som ønsker å bevare naturen sitt mangfold og i dette tilfellet sjøørret. Det har blitt gjort en formidabel innsats ved fylkesmannen sitt kontor, et arbeid som nå har gitt resultat. Jeg skal her legge ut saken i sin helhet: Link direkte til Lovdata her:  Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret)

Forslag til ny «Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret), samt fredningssoner ved utløpet av slike vassdrag, med unntak av Enningdalselva, Østfold», har nå vært ute på høring, med høringsfrist 15. desember 2017.

Det kom inn til sammen 22 hørings-uttalelser, og de aller fleste var positive til den nye forskriften. Det største engasjementet var knyttet til utvidelser av fredningssonene ved utløpet av en del viktige kystbekker med sjøørret. Mange mente at det ble for strengt å forby alt fiske i noen av de utvidede fredningssonene, bl.a. fordi det foregår en del fiske etter andre arter der, og av hensyn til det fisket som utøves av barn og unge. Dette har Fylkesmannen tatt hensyn til i den nye forskriften, og har tillatt fiske i en periode av året da det erfaringsmessig ikke oppholder seg så mye sjøørret inne i sonene.
Det er også foretatt noen andre mindre justeringer av teksten i forskriften og størrelsen på noen av fredningssonene.

Hvaler:

“Det kom også inn forslag om utvidelse av den generelle 100-meters fredningssonen ved utløpet av noen sjøørretbekker som ikke var tatt med i denne høringen, bl.a. på Hvaler. For å få disse fredningssonene vurdert og eventuelt tatt med i forskriften ville det imidlertid ha krevd en helt ny høringsrunde. Dette ville ha forlenget prosessen med flere måneder, og rådet fra juristene i Miljødirektoratet var at disse fredningssonene heller burde vurderes ved neste revisjon av forskriften.

Bjørn Tore Kjølholt (www.rosareke.no):
Støtter forslagene om utvidelse av fredningssoner ved utløpet av sjøørretbekker, men selv om bekkene på Hvaler ikke er med i høringsforslaget, ville han gjerne også hatt med disse. Han nevner spesielt Leretbekken, Korshavnbekken, Langekilbekken, Lerdalsbekken og Svanekilbekken, og kommer med konkrete forslag til hvor store sonene bør være.”

Den nye forskriften følger vedlagt. Forskriften vil også bli lagt ut på fylkesmannens nettside og den vil bli kunngjort i Norsk Lovtidend (Lovdata).

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves «Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøørret, samt fredningssoner, med unntak av Enningdalselva, Østfold» av 15. februar 2010.

Vennlig hilsen

Leif R. Karlsen
fiskeforvalter

Her er saken for de som ikke får lastet ned filer nevnt ovenfor

Forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks og sjøørret), samt frednings-soner ved utløpet av slike vassdrag, med unntak av Enningdalselva, Østfold

Med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., §§ 15,
33, 34 og 40, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864, og delegeringsvedtak 24. februar 1993 nr. 4337, har fylkesmannen i Østfold den 15.1.2018 fastsatt følgende forskrift om fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk, samt fredningssoner ved utløpet av slike vassdrag i Østfold, med unntak av Enningdalselva.

Kapitteloversikt:
Kap. 1. Formål, virkeområde og definisjoner
Kap. 2. Fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk
Kap. 3. Fredningssoner og merking.
Kap. 4. Merking av redskap
Kap. 5. Administrative bestemmelser.

Kap. 1. Formål, virkeområde og definisjoner.

§ 1. Formål og virkeområde:
«Forskriftens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal forskriften gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere».

Forskriften gjelder fiske etter innlandsfisk i vassdrag, og ved utløpet av vassdrag, med anadrome laksefisk i Østfold. Forskriften gjelder også fredningssoner i, og ved utløpet av, slike vassdrag. Forskriften gjelder ikke Enningdalselva, Iddefjorden og Svinesund, hvor det er fastsatt egne forskrifter om fisket etter laks og ørret. (Jfr. Forskrift om fiske etter laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold, av 01.10.2013)

§ 2. Definisjoner:

I denne forskrift menes med: a) «anadrome laksefisk»: laksefisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og som er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg, samt rogn og unger av slik fisk. b) «innlandsfisk» all annen fisk i vassdrag enn anadrome laksefisk, herunder ål, samt rogn og unger av slik fisk. c) «vassdrag»: innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk, kanal og kunstige dammer. d) Koordinater er satt henhold til WGS84 og er angitt på formen x- xxx xxx og y – y yyy yyy i sone UTM 33N.

Kap. 2. Fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk

§ 3 Fisketider og redskapsbruk i Glomma, Aagaardselva, Visterflo, Skinnerflo og Seutelva:

a) Fiske med stang og håndsnøre:

I Glomma fra Vamma kraftstasjon til Fredrikstad (Fredrikstadbrua), i Visterflo nedenfor Solli bru (E-6), samt i Skinnerflo og Seutelva er fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk tillatt hele året. Unntatt er strekningen fra Sarpsfossen til Sannesund bru (E-6), og på strekningen fra Grøtet 500 meter ovenfor Sølvstufoss (274 590 – 6 586 177) til Solli bru (E6), hvor fisketiden for innlandsfisk er den samme som for laks og sjøørret (Jfr. Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, av 10.5. 2012).

Alt fiske fra båt er forbudt fra Grøtet til Solli bru (E-6).

b) Dorg

Dorging etter innlandsfisk er tillatt hele året på strekningen fra fredningssone nedstrøms Vamma kraftstasjon til Fredrikstad, inklusive Visterflo, Skinnerflo og Seutelva. Unntatt er strekningen fra Sarpsfossen til Sannesund bru (E-6) hvor fisketiden for innlandsfisk er den samme som for laks og sjøørret. c) Fiske med abborruse uten ledegarn: Abborruse uten ledegarn med største lengde på rusa 2 meter og med største diameter 70 cm er tillatt hele året fra fredningssone nedstrøms Vamma kraftstasjon og i hele østre løp ned til Sarpsfossen, og i hele vestre løp ned til Grøtet, inklusive Vestvannet og Isnesfjorden.

d) Fiske med garn:

I Glomma fra Vamma kraftstasjon til Fredrikstad bru, inklusive Mingevannet, Vestvannet, Aagaardselva, Visterflo, Skinnerflo og Seutelva, er det ikke tillatt å fiske med garn.

I Glommas østre løp sør for en rett linje mellom Furuholmen (283 427 – 6 589 929 og Valbjørk (283 074 – 6 589 832) og ned til Sarpsfossen, er det tillatt å bruke vanlige settegarn til fangst av innlandsfisk hele året. Garna skal settes fra land og stå på bunnen i hele sin lengde, garna kan ha en maks høyde på 2 meter og en maks lengde på 25 meter. Det er ikke tillatt å sette garn i lenker

e) Klubbing av gjedde og lake:

Klubbing av gjedde og lake er tillatt på de samme områder, og med de samme begrensninger som nevnt for fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk i § 1a.

§ 4. Fisketider og redskapsbruk i Tista:

I Tista nedenfor Vaterland bru (293 579 – 6 559 364) er fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre tillatt hele året. Fra Vaterland bru og opp til kraftverksbrua (296 115 – 6 559 953) er fisketiden for innlandsfisk den samme som for laks og sjøørret. (Jfr. Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, av 10.5. 2012). I Lilleelva oppstrøms kraftverksbrua er alt fiske forbudt hele året.

Kap. 3. Fredningssoner m.m.

§ 5. Utløpsfredning generelt.

Ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk som ikke er spesielt nevnt i denne forskrift (se vedlegg), er det ikke tillatt å fiske nærmere grense elv/sjø enn 100 meter, målt ved fjære sjø. Gjelder hele året. (Jfr. Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, av 10.5.2012, § 2, 1. ledd)

§ 6. Fredningssoner i Glomma/Aagaardselva a)

Sølvstufossen, Aagaardselva: Alt fiske er forbudt fra en rett linje tvers over elva 75 meter ovenfor demningen ved Sølvstufoss og ned til en rett linje tvers over elva 75 meter nedenfor demningen.

b) Sarpsfossen, Glomma:

Alt fiske er forbudt på området fra demningen og ned til en rett linje tvers over elva ved (279 314 – 6 576 970), 90 meter nedenfor munningen av fangstkammer/laksefelle.

c) Vammafoss, Glomma:

Alt fiske er forbudt på området fra demningen og ned til en rett linje fra (283 827 – 6 606 555) og over til den gamle vannstandsmåleren på østre bredd (283 887 – 6 606 654).

De fredede sonene er merket med nedsatte bolter eller rør.

§ 7. Fredningssoner i Tista.

I Tista er alt fiske forbudt på en strekning fra 50 meter nedenfor til 50 meter ovenfor laksetrappene ved Porsnes og Skonningsfoss (Jfr. Laks og innlandsfiskelovens § 15).

De fredede sonene er merket med nedsatte bolter eller rør.

§ 8. Utløpsfredning i Glomma a)

I området innenfor en rett linje fra sydspissen av Huet (262 424 – 6 565 707) til sydspissen av Tjeldholmen (265 301 – 6 564 660), og fra Tømmerhella (268 287 – 6 563 935) til sydspissen av Bevøtangen (273 007 – 6 561 077), er det forbud mot bruk av kastenot, snurpenot, snurrevad, drivgarn, settegarn og lignende redskap, kilenot, bunngarn, lakseverp samt andre faststående redskap til fangst av saltvannsfisk/innlandsfisk.

b) Unntatt fra forbudet er følgende redskap:

• Stang og håndsnøre • Ruser/teiner med største diameter 70 cm. • Bunnsatte garn for fangst av saltvannsfisk/innlandsfisk, og som er satt slik at overtelna til enhver tid er 3 meter under vannflata ved fjære sjø. • Kastenot brukt av manntallsførte fiskere. • Snurpenot og snurrevad brukt av manntallsførte fiskere, med båter registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.

Fig. 1. Kart over fredningssoner ved utløpet av Glomma i Fredrikstad kommune.

§ 9. Utløpsfredning, Tista
• I området innenfor en rett linje trukket fra Sorgenfri (grensemerke M), 290 633 – 6 558 810 over til Skysskafferen lykt (292 394 – 6 556 739) er det forbud mot bruk av kastenot, snurpenot, snurrevad, drivgarn, settegarn, og lignende redskap, kilenot, bunngarn, lakseverp samt andre faststående redskap til fangst av saltvannsfisk/innlandsfisk.

• Unntatt fra forbudet er følgende redskaper:
• Stang og håndsnøre
• Ruser/teiner med største diameter 70 cm.
• Bunnsatte garn for fangst av saltvannsfisk/innlandsfisk som er satt slik at over- telna til enhver tid er 3 meter under vannflata ved fjære sjø.
• Kastenot brukt av manntallsførte fiskere.
• Snurpenot og snurrevad brukt av manntallsførte fiskere, med båter registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.

Fig. 2. Kart over fredningssone ved utløpet av Tista elv i Halden kommune

§ 10. Utløpsfredning i Hjelmungbekken.
I området innenfor en rett linje mellom (284 008 – 6 560 732) og (284 071 – 6 560 670) er fiske kun tillatt f.o.m. 1.april t.o.m. 30. september. I området innenfor en rett linje mellom (284 231 – 6 560 845) og (284 165 – 6 560 905) er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 3. Kart over fredningssoner ved utløpet av Hjelmungbekken i S. borg/Halden kommune.

§ 11. Utløpsfredning, Krogstadbekken/Møllebekken
I Krogstadfjorden, innenfor en rett linje fra merke på Røstadsiden (260 215 – 6 583 275) og over til tilsvarende merke på Hestevoll (260 465 – 6 583 016) er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 4. Kart over fredningssone ved utløpet av Krogstadbekken/Møllebekken i Råde komm.

§ 12. Utløpsfredning, Gunnarsbybekken
Innenfor en rett linje fra merke på vestsiden av Leira (253 380 – 6 590 167) og over til tilsvarende merke på østsiden av bukta (253 592 – 6 590 141) er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 5. Kart over fredningssone ved utløpet av Gunnarsbybekken i Rygge kommune.

§ 13. Utløpsfredning, Evjeåa
Innenfor en rett linje fra merke øst på Tangen i Evjesund (253 723 – 6 588 054), og over til tilsvarende merke på Klommetangen (253 840 – 6 587 843) er fiske kun tillatt f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september. Innenfor en rett linje fra 253 814 – 6 588 201 og over til 254 135 – 6 588 062 er at fiske forbudt hele året.

Fig. 6. Kart over fredningssoner ved utløpet av Evjeåa i Rygge kommune.

§ 14. Utløpsfredning, Støtvikbekken.
Innenfor en rett linje fra merke på vestsiden av Rørvikbukta ca. 300 meter fra bekkemunningen (254 284 – 6 584 067) og over til tilsvarende merke nedsatt på odde på østsiden av Rørvikbukta (254 400 – 6 583 983) er fiske kun tillatt f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september. I området innenfor en rett linje fra 254 338 – 6 584 178 og over til 254 571 – 6 584 157 er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 7. Kart over fredningssoner ved utløpet av Støtvikbekken i Rygge kommune.

§ 15. Utløpsfredning, Ingedalsbekken og Bjønnengbekken
Innenfor en rett linje fra merke ved Vassøskjær (282 767 – 6 562 735) og over til tilsvarende merke ved Rotemyr, (283 396 – 6 562 477), er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 8. Kart over fredningssone ved utløpet av Ingedalsbekken og Bjønnengbekken i Sarpsborg kommune.

16. Utløpsfredning, Skjebergbekken
I området innenfor en rett linje fra merke på Valbergsiden (281 903 – 6 567 406) og over til et tilsvarende merke på betongklossen på Høysandsiden (282 146 – 6 567 376) er fiske kun tillatt f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september. Innenfor en rett linje fra merke på toppen av utstikkeren på Valbergsiden (282 017 – 6 567 629) og over til tilsvarende merke på Høysandsiden (282 135 – 6 567 632) er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 9. Kart over fredningssoner ved utløpet av Skjebergbekken i Sarpsborg kommune.

17. Utløpsfredning, Stordiket/Hornnesbekken (Hornneskilen)
I Hornneskilen, innenfor en rett linje fra merke på sørsiden (280 214 – 6 567 679 og over til tilsvarende merke på nordsiden (280 343 – 6 567 783) er fiske kun tillatt f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september. Innenfor en rett linje fra merke på sørsiden (279 696 – 6 568 118), og over til tilsvarende merke på nordsiden (279 895 – 6 568 229) er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 10. Kart over fredningssoner ved utløpet av Stordiket/Hornnesbekken i Sarpsborg kommune.

18. Utløpsfredning, Hunnebekken (Hunnebunn).
I Hunnebunn, innenfor en rett linje fra merke ca. 250 meter fra utløpet av Hunnbekken på vestsiden av bukta (275 217 – 6 570 514 og over til tilsvarende punkt på østsiden (275 561 – 6 570 610) er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 11. Kart over fredningssone ved utløpet av Hunnebekken i Fredrikstad kommune.

19. Utløpsfredning, Fjellebekken.
Innenfor en rett linje fra merke på vestsiden av Fjellkilen ca. 300 meter fra munningen (263 392 – 6 568 049) og rett over til tilsvarende merke på østsiden (263 767 – 6 568 082) er fiske kun tillatt f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september. I 100-meters sonen ved bekkeutløp er alt fiske forbudt hele året (se kart).

Fig. 12. Kart over Fredningssoner ved utløpet av Fjellebekken/Fjellkilen i Fredrikstad kommune.

20. Utløpsfredning, Slevikbekken.
Innenfor en rett linje fra merke (260 833 – 6 569 231) og over til tilsvarende merke ved Slevik brygge (260 867 – 6 569 013) er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 13. Kart over fredningssone ved utløpet av Slevikbekken i Fredrikstad kommune.

21. Utløpsfredning, Husebybekken.
I Elingårdskilen innenfor en rett linje fra (259 835 – 6 576 769) og over til tilsvarende merke på østsiden (259 948 – 6 576 572) er alt fiske forbudt hele året.

Fig. 14. Kart over fredningssone ved utløpet av Husebybekken i Fredrikstad kommune.

§ 22. Utløpsfredning Kallerødbekken og Engabekken
I Klokkerbukta/Sundet innenfor en rett linje fra merke ytterst på Tangen (257 230 – 6 577 414) og rett over til tilsvarende merke på Holsberget (257 520 – 6 577 491) er fiske kun tillatt f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september. I 100-meters sonene ved bekkeutløp er alt fiske forbudt hele året (se kart).

Fig. 15. Kart over fredningssoner ved utløpet av Kallerødbekken og Engabekken i Fredrikstad kommune.

§ 23. Utløpsfredning, Kambobekken.
I Kambobukta innenfor en rett linje fra merke på nordsiden (255 728 – 6 601 022), og rett over til tilsvarende merke på sørsiden av bukta (255 760 – 6 600 941), er alt fiske forbudt hele året.

Fig.16. Kart over fredningssone ved utløpet av Kambobekken i Moss kommune.

§ 24. Merking av fredningssoner
Grensen for fredningssonene avmerkes med bolter, rør eller skilt.

Kap. 4. Merking av redskap.

§ 25. Merking av redskap
Alle faststående redskaper til fangst av innlandsfisk/saltvannsfisk (ruser, settegarn m.m.) skal være tydelig merket med eierens navn og adresse.

Kap. 5. Administrative bestemmelser.

§ 26. Dispensasjon
Fylkesmannen kan dispensere fra reglene gitt foran når særlige grunner foreligger.
Fylkesmannen kan stoppe fisket med øyeblikkelig virkning dersom spesielle forhold tilsier det.
§ 27. Straff
Brudd på disse forskriftene er straffbart, jf. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv., § 49.

§ 28. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves” Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøørret, samt fredningssoner, med unntak av Enningdalselva, Østfold”, av 15. februar 2010.

Vedlegg:
Kart over vassdrag/bekker med sjøørret i Østfold. Dersom det ikke er spesielt nevnt, har alle kystbekker en generell 100 meters fredningssone ved utløp (målt ved fjære sjø), hvor alt fiske er forbudt hele året (Jfr. § 5).

Skroll til toppen