OVERSIKT

KORSHAVNSBEKKEN

Korshavnsbekken, Kirkøy. Bekken har to løp aktuelle for sjøørreten, det ene løpet går sørover det andre østover. Løpet østover er per dags ikke sjøørretførende på grunn av forfall. Rosareke har habitatforbedret ca 400 meter fra Korshavnskilen, opp forbi frøkengården helt til der bekken krysser veien. (grønn strek) Bekken vestover i gult ligger delvis i rør som er et vandringshinder for sjøørreten.

Korshavnsbekken 2021

BESKRIVELSE NEDBØRSFELT

Korshavnbekken består av to løp som renner sammen noen titalls meter oppstrøms brakkvannssona. Det er i det sørgående løpet vi har fokusert på sjøørret. På det lengste er dette løpet nesten 1700 meter langt, der det kommer fra Blokkemyr i sørøst. I tillegg tilkommer et sideløp på cirka 450 meter fra Granli, og et sideløp på drøyt 300 meter. Det østgående løpet er nesten 1000 meter langt, med tilsig fra sidebekker der de lengste er cirka 450 og 400 meter lange. (Ole Håkon Heier, 2021)

Beskrivelse nedbørsfelt. Ole Håkon Heier.

UNDERSØKELSER

Fra rapporten til Ole Håkon Heier 2021. Rapporten elfiske Østfold 2018-2021 kan lastes ned her. Elfiske Østfold 2018-2021

Leif Roger Karlsen (2015) befarte og elfisket Korshavnbekken 9-11-2009. Det ble fisket på 4 ulike stasjoner, st. 1. nedenfor første kulvert, st. 2. mellom første og andre kulvert (ca. 40 m2), st. 3. mellom 2. og 3. kulvert, og stasjon 4 mellom tredje og fjerde kulvert. Stasjonene, til sammen ca. 120 m2, ble avfisket en gang gående motstrøms. Det ble til sammen fanget 32 ørreter. Største ørret var på 45 cm. og minste ørret på 5 cm. Alle ble fanget nedenfor tredje kulvert. 2020. Siden 2009 har medlemmer av Hvaler JFF og Rosareke/Bjørn Tore Kjølholt laget terskler på stasjon 1 og reparert steinmur, ryddet vandringsvei og laget skjul og terskler på stasjon 2. Elfisket ble gjennomført av Bjørn Tore Kjølholt, Jon Helge Holte (Hvaler JFF) og Ole-Håkon Heier den 10-9-2020. Det var lav vannføring i bekken og ypperlige forhold. Vi elfisket de øverste 18 meterne av stasjon 1 (9 m2, 3 overfiskinger), de øverste 25 meterne av stasjon 2 (12,5 m2, 3 overfiskinger), hele stasjon 3 (kun 20 meter) (15 m2, 3 overfiskinger), og hele stasjon 4 (en gangs overfiske). På stasjon 4 rant det ikke vann. Vi fanget totalt 107 ørret. Stasjon 1 hadde en tetthet på 314 ørret/m2, stasjon 2 en tetthet på 422 ørret/100m2 og stasjon 3 en tetthet på 235 ørret/100m2. På stasjon 4 fanget vi en ørret i den største kulpen, der vi også plukket opp to fisk som så ut til å ha dødd nylig av oksygenmangel. På stasjon 1 var det flest 0+ (20 av 28 fisk var mellom 55 og 80 mm), mens det på de to andre stasjonene var en svært jevn fordeling av fisk mellom 55 og 125 mm (sannsynligvis 0+ og 1+). Bekken fremstår i dag i god tilstand.

Elfisket strekning. Ole Håkon Heier.

PLANENE FREMOVER

Rosareke Foreningen for Sjøørretens Venner har jobbet i denne bekken siden 2019. Litt etter litt utvider vi sjøørreten sine leveområder. De deler av bekken som ved tidligere undersøkelser var fisketomme kan i dag fremvise en fisketetthet på over 400 yngel per 100m2 bekk. I årene som kommer skal vi utvide bekken fra knappe 350-400 meter i dag til over 1 km sjøørretførende bekk. Vi ønsker å takke velvillige og hyggelige grunneiere. Vi ønsker og å gi en stor takk til Korshavn velforening for deres bidrag til bekken.

  • Gul strek. Her har vi gravd opp bekkeløpet med gravemaskin og for hånd. De øverste 80 meter av dette området er ikke ferdig. Her skal det etableres dypere kulper med skjuleplasser.
  • Orange strek. Her er bekken smal og kanalisert med granmttmurer på hver side. Tross kanaliseringen fungerer bekken bra for sjøørreten. Vi har lagt til rette for at yngelen kan overleve her med kulper og skjuleplasser. strekningen har en god tetthet av yngel i flere årsklasser.
  • Lilla strek. Her har vi konstruert terskler for å få opp vanndybde, vi har etablert gyteplasser, lagt ut gytegrus.
  • Blå strek. Det er her en kulvert som går under riksvei mellom lilla og ble strek. Her kom ikke sjøørreten opp. Dette har vi løst med å bygge opp vannstanden på nedsiden av kulvert. I 2021 ble det for første gang på over 30 år registrert gående sjøørreter på denne strekningen.
  • Markør 1. Her er det et vandringshinder i forbindelse med en foss og påløpende kulvert under vei. I 2022 skal vi konstruere en løsning slik at sjøørreten kommer seg videre opp.
  • Markør 2. I dette løpet var det sjøørret før men det er lenge siden. Bekken har forfalt og grodd igjen. Her skal vi grave opp løpet og habitatforbedre hele dette strekke. Utvide bekken med mer en 500 meter.
  • Markør 3. Ca 100 meter av dette strekket er lagt i rør. Her planlegger vi en gjennåpning slike at sjøørreten kan komme opp til e øverste ca 150 meter av denne strekningen. Her oppe er det meget gode forhold og tidligere gode gyteplasser.

BILDER

Bekken hadde grodd helt igjen. Her var det ikke lett å være en sjøørret.
Nyetablert gyteplass i Korshavn.
Sjøørret som tar i bruk de nye gyteplassene.
Området mellom kulvert 2 og 3 er meget fine.
Den steinsatte kanalen langs veien. Slike kanaler kan gjøres om til gode habitater.
Rull til toppen