LANGEKILBEKKEN

OVERSIKT

LANGEKILBEKKEN

Langekilbekken er ca 1,1 km lang. Rosareke har habitatforbedret de nederste 400 meter. For ca 20 år siden ble det lagt ned et 145 meter langt rør (rød). Her kommer ikke sjøørreten forbi. De øvre 600 meter (gult) gå igjennom flott naturlig skog med et vakkert og naturlig bekkedrag. Vi jobber med en løsning for å få sjøørreten tilbake til de øvre områdene.

Detaljene under er hentet fra rapporten elfiske i Østfold 2018-2021. Laget av Ole Håkon Heier. Rapporten kan lastas ned i sin helhet her: Elfiske Østfold 2018-2021

Langekilbekken er omtrent 1950 meter lang oppstrøms brakkvannssonen (som er cirka 200 meter). I tillegg tilkommer et par sideløp på 450-550 meters lengde. Det kommer også inn et 1000 meter langt sideløp nesten ved utløpet i sjøen.

TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Leif Roger Karlsen (2015) elfisket Langekilbekken 16. oktober 2008. Han fanget til sammen 26 ørreter under elfisket i alle størrelser fra 60-300 mm. All fisk ble fanget på den nederste elfiskestasjonen, dvs. nedenfor riksveien. Det ble ikke fanget eller observert fisk ovenfor lukkinga langs riksveien. Han konstaterte at på grunn av lukkingene var produksjonen av sjøørret nå vesentlig redusert. De mest produktive områdene finnes på strekningen ovenfor Langekil, hvor det er gode gyte- og oppvekstområder for ørret, men hvor gytefisken nå ikke når opp. Det er Hvaler kommune som lukket bekken på begynnelsen av 2000 tallet i forbindelse med legging av ny vann- og avløpsledning.

UNDERSØKELSER 2020

Elfisket ble gjennomført 17-8-2020 av Bjørn Tore Kjølholt (Rosareke/Hvaler JFF), Mona Vauger (ordfører Hvaler kommune) og Ole-Håkon Heier. Det var lav vannføring i bekken og ypperlige forhold. Vi gikk først nedover mot veien Nestangen, men bekken der var bare en gjengrodd grøft med oransje alger. Det var først oppe ved Lonøyveien at bekken var fiskbar. 75 til 165 mm lengde (10 ørret/100 m2). I tillegg fant vi en nipigget stingsild. Det var ikke utført endringer i bekkeløpet siden elfisket i 2008. Bekken er åpenbart svært aktuell som gyte- og oppvekstbekk for sjøørret, men det trengs flere dyptgripende tiltak for å innfri potensialet.

Etter elfisket vårt i august 2020 har det nedre bekkeløpet fra kommunens kulvert og cirka 200 meter nedstrøms til saltvannsinnslaget begynner, blitt gravd opp, senket og restaurert. Dette inkluderer den delen av strekket der vi ikke en gang fikk elfisket. Her har det blitt etablert flere gyteplasser og kulper. Cirka 30 m3 gytegrus har blitt lagt ut, og flere skjul etablert. Arbeidet har blitt utført av Rosareke – Foreningen for sjøørretens venner og grunneiere.

Den primære hensikten med vårt elfiske var å dokumentere før-tilstanden.

FORBEDRINGSPUNKER

  • Strekningen nedstrøms kulverten er forbedret etter elfisket, så det må elfiskes på nytt for å se på resultatet og evt. ytterligere forbedringspunkter.
  • Kommunens legging av 135 meter av bekken i rør burde aldri vært utført, og har i tillegg, til de meterne som nå ligger i rør, gjort minst 300 meter potensiell gytebekk for ørret oppstrøms utilgjengelig. Ansvarlig: Hvaler kommune. Bjørn Tore Kjølholt (som sitter i kommunestyret på Hvaler) har fått flertall i kommunestyret i et prosjekt der kommunen skal se på gjenåpning.

ARBEID 2020 & 2021

Som rapporten til Ole Håkon så tydelig beskriver var Langekilbekken ødelagt som sjøørretbekk. Ved undersøkelsen fant vi kun 6 sjøørret som gir tallet 10 fisk per 100m2. Dette er langt under økologisk god tilstand som er 50 fisk per 100m2 bekk. Rosareke Foreningen For Sjøørretens venner har etter undersøkelsen til Ole Håkon restaurert hele strekningen fra kulvert og ned til sjøen. Lengde ca 400 meter. Denne delen av bekken fremstår i dag som meget god. Det er allerede tettpakket med yngel, grunneiere har ikke sett så mange gytefisk på mange år.

LANGEKILBEKKEN 2022

En god nyhet! Kulverten (røret) som kommunen la ned for ca 20 år siden er som nevnt over et vandringshinder for sjøørret og ål. Hvaler kommune har nå satt av 100 000kr i sitt budsjett øremerket til Langekilbekken. I 2022 skal Rosareke Foreningen For Sjøørretens venner instalere laksetrapper i hele rørets lengde. Dette er laksetrapper som heter Flexi Baffels. Dette er trapper spesielt designet til formål som dette. Når disse er på plass vil sjøørreten etter mer en 20 år endelig vende tilbake til bekken sine øvre områder. Dette blir et eventyr å følge med på! Skal personlige sitte og vente ved neste års gyte sesong. Når den første gytefisken kommer opp skal sjampanjen poppes 🙂

Grønn strek er habitatforbedret av Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner. Rød er rør og vandringshinder. Oransje område er området som sjøørreten igjen får besøke i 2022 🙂

PROSJEKTBILDER

Skroll til toppen