ØDEGÅRDSBEKKEN

OVERSIKT

ØDEGÅRDSBEKKEN

Ødegårdsbekken var opprinnelig ca 1,4 til 1,8 km lang hvor store deler var sjøørretførende. I dag er det knappe 200 meter igjen med habitater der sjøørreten kan leve og formere seg. Det ca 1 km lange strekke markert i rødt er nok tapt for alltid. Store deler av bekken er lagt i rør. Bekken er også lagt i rør de nederste 200 meter. Her kommer kun noen få sjøørreter igjennom.

Detaljene under er hentet fra rapporten elfiske i Østfold 2018-2021. Laget av Ole Håkon Heier. Rapporten kan lastas ned i sin helhet her: Elfiske Østfold 2018-2021

TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Leif Roger Karlsen (2015) elfisket bekken den 9-11-2009. Det ble fisket på mesteparten av den åpne bekkestrekningen, til sammen ca. 150 m2. Bekkestrekningen ble avfisket en gang gående motstrøms. Det var middels vannføring under el-fisket. Det ble til sammen fanget 11 ørreter på 150-350 mm og en ål på cirka 60 cm. Det ble ikke funnet ungfisk i det hele tatt. Karlsen stilte spørsmål ved om årsaken til dette var utslipp av avløpsvann og/eller predasjon av ål.

UNDERSØKELSER 2020

Elfisket ble gjennomført av Bjørn Tore Kjølholt og Ole-Håkon Heier den 17-8-2020. Vi fisket fra kulverten oppstrøms butikkområdet og 43 meter oppstrøms (til et skilt på motsatt side av veien). Arealet ble estimert til 56 m2. På denne strekningen fant vi 81 ørret fra 30-210 mm, noe som ga en tetthet på 156 ørret/100 m2. 0+ var fullstendig dominerende (30-70 mm). Kun 9 fisk var lengre enn 80 mm.

Oversikt. Ole Håkon Heier

Bekken har et godt potensial som gyte- og oppvekstområde for sjøørret, men kan forbedres ytterligere. Det har enten blitt mindre utslipp av avløpsvann i bekken siden Karlsen var her i 2009, eller så var han der etter en sesong med spesielt ugunstige forhold for ørreten. Vi ser imidlertid at det var svært få 1+ kontra 0+, så sannsynligvis slipper fisken seg ut i saltvann i relativt ung alder da bekken mangler tilfredsstillende habitat for litt større ungfisk. Dette kan skje allerede sent på høsten, slik at det er mulig vi ville fått et lavere ungfisktall 2-3 måneder senere på året. Dersom ørreten tvinges til å vandre ut i saltvann ved svært liten størrelse er den i langt større grad utsatt for predasjon der.

Bekken er opprinnelig nesten 1,8 km lang. Det er per i dag kun cirka 200 meter igjen med åpen og produktiv bekk. På grunn av utbygging er fremtidig gjenåpning umulig. Det gjør at det er ekstra viktig at de gjenværende 200 meter med bekk restaureres. Ole Håkon Heier 2020

FORBEDRINGSPUNKTER

  • Det bør anlegges flere dypere kulper som kan fungere som refugier for ung ørret under tørkeperioder. Dette vil sannsynligvis medføre at andelen 1+ øker.
  • Så langt mulig bør lukkede deler av bekken gjenåpnes. Ansvarlig: Hvaler kommune.
  • Røret fra Ødegårdskilen går under parkeringsplassen til butikken og riksvei 108. Dette rørethar delvis falt sammen. Parkeringsplassen ned mot kilen ligger også meget lavt i forhold til havet. Ved høyvann oversvømmes veien og parkeringsplassen. Konsekvensen av dette er at hvert eneste år svømmer gytefisk feil og havner på parkeringsplassen. Ansvarlig: Statens vegvesen, Hvaler kommune, Grunneiere.
Oversikt nedbørsfelt

UTFORDRINGER

Som nevnt over er det kun 200 meter med bekk som kan restaureres. Rosareke vil sette i gang tiltak i denne bekken sommeren 2022. Vil skal legge ut gytegrus og etablere flere kulper der yngelen kan overleve. Dette arbeidet blir å regne som et lite plaster på en bekk som er helt ødelagt. Det er store utfordringer med rørene som går fra bekken og ut til havet. I gytetid er det kun en fåtall sjøørreter som kommer igjennom rørene. De gir opp på grunn av for stor vannhastighet inne i røra og fordi rørene er delvis tettet igjen. Sjøørreten svømmer feil, de havner på parkeringsplassen.

Parkeringsplassen ble hevet i 2021. De som godkjente dette prosjektet har nok ikke hatt nødvendig kompetanse.

Bilde over tatt i 2021. Her er det ikke lett å være en sjøørret. Hovedrøret som går fra bekken, under riksveien og ut i havet er kraftig underdimensjonert. Dette gjør at veien ti tider flommer over. Det hjelper ikke at rørene ved utløpet er delvis blokkert. I 2021 ble det gjort utbedringer på parkeringsplassen. Her hadde utbygger en unik sjanse til å åpne opp bekken opp til busskuret. I stedet for dette ble det konstruert en overvannsrenne i asfalt. Når det er høyvann og gytetid er det denne overvannsrenna sjøørreten velger. Rosareke Foreningen For Sjøørretens venner stiller et stort spørsmålstegn til Hvaler kommune sin godkjennelse av dette prosjektet.

Rosareke har ved flere anledinger rapportert denne utfordringen til grunneiere og kommune. Ingenting blir gjort.

BILDER

Mr Heier i dyp konsentrasjon. Ødegårsdbekken 2020.
Fisk fra Ødegårdsbekken 2020.
Bjørn Tore er alltid glad når vi finner sjøørret. Ødegårdsbekken 2020.
En liten ål fra Ødegårdsbekken. Våre små bekker er viktige oppveksthabitater for ål. Denne lille karen bruker bekken for å spise seg større.
Skroll til toppen