Hei alle sjøørretfiskere!

Undertegnende har i mange år delt på fiskeplasser og teknikker, prøvd å inspirere til fiskeglede som igjen skal komme sjøørreten til gode. Jeg kan nå 5 år senere si at denne strategien har lykkes. Det å sette sjøørretfiske på agendaen har økt interessen for å ta vare på denne fantastiske fisken. Sportsfiskere, grunneiere, politikere og andre intereserte har nå virkelig fått øyne opp for de små sjøørretbekkene vi har her på Hvaler og i Østfold.

13 mai. I dag har jeg gjort Korshavnsbekken litt bedre rustet i møte med sommeren. Bygd opp flere terskler for å øke vannstanden slik at yngelen har steder og overleve nå som tørketiden kommer. Under vann har jeg bygd noen hytter av stor sten, her kan yngelen flytte rett inn😀

Fra teori til praksis

Har tidligere lagt ut et hårete mål om å redde alle bekkene her på Hvaler, ni i tallet. Lite viste jeg da om hvilket arbeid som må til for å nå et slikt mål. Det å grave, legge ut grus, bygge skjulesteder og gyteplasser var oppgaver jeg tidlig i prosessen viste om. Dette viser seg i ettertid å kun være en liten del av selve arbeidet som må til her på Hvaler.. De virkelige store oppgavene er ikke med spade i hånd men tekst og ord levert til de som bestemmer. For at dette prosjektet skal lykkes må man ha mange medspillere på samme lag. Det må fremskaffes tillatelser fra fylkesmannen og grunneier. Frivillige må engasjeres og penger må skaffes. Hver enkelt bekk må inspiseres, hver bekk må ha sin egen plan om hvilke tiltak som vil hjelpe. Det er med andre ord en del teori som må på plass før det praktiske arbeidet kan starte.

Det viktigste arbeidet gjort frem til nå har hvert informasjon, synlighet og bevisstgjøring, rett og slett det å få sjøørretbekkene på kartet og det i dobbelt betydning. Før man setter en spade i en bekk er det altså mye som må gjøres og dette må gjøres i riktig rekkefølge. Man kan selvfølgelig gjøre enkle tiltak uten midler og kompliserte søknader men jeg ønsker ikke enkle tiltak jeg ønsker å redde disse bekkene, sikre de inn i fremtiden. Skal vi redde Hvaler bekkene må det drastiske tiltak til. Bekkene på Hvaler er uten kantsoner. Dette er uten tvil den største utfordringen vi står ovenfor. For å redde bekkene må Hvaler kommune utvide dagens regel om 2 meter kantsone til 6 meter. Dette er en endring som gjøres i egen kommunal forskrift eller arealplan. Uten denne utvidelsen og etablering av større kantsoner vil arbeidet fremover kun være som førstehjelp å regne. Skal fortelle mer om dette lengre ned i artikkelen. Poenget jeg prøver å fortelle dere er at habitat forbedrende tiltak kan være en langvarig og noen ganger komplisert prosess.

Fra blogg til forening

For en liten stund tilbake annonserte Styreleder og forman Christian Lindvall Dahlgren og jeg nyheten om at rosareke nå har blitt en forening med navnet Rosareke foreningen for sjøørretens venner. I drømmen om å redde bekkene ble også drømmen om å kunne leve av dette realisert. Et ønske og en drøm om å jobbe med sjøørret på fulltid. Det å drive blogg i kombinasjon med en forening høres fint ut som en plan men i praksis er det noen hindre som må forseres. Hvordan skal mine lesere og støttespillere vite hva som er mitt private firma og hva er som er rosareke forening? De som støtter rosareke støtter de meg privat eller foreningen? Så jeg har i lag med Christian blitt enige om å lage et meget tydelig skille mellom disse to tingene. Rosareke bloggen og alt innhold er nå overført til foreningen sitt eie. All inntekt som genereres av rosareke.no går uavkortet til Rosareke foreningen for sjøørretens venner. Alle midler som kommer inn til rosareke forvaltes da av foreningen. Om foreningen klarer å skaffe nok midler er det et mål å kunne ansatte meg som sjøørretkultivator på hel- eller deltid. Frem til den tid kommer må jeg fortsette å jobbe gratis for foreningen. Bruke den fritiden jeg har tilgjengelig slik at foreningen når dette målet.

Så jeg tar på en måte et skritt tilbake fra Rosareke.no, overlater denne portalen til foreningen. Jeg skal fortsette å blogge og skape innhold på siden. Jeg skal jobbe med å rekruttere frivillige til dugnad, skaffe midler og omsetning men ikke til meg men til Rosareke foreningen for sjøørretens venner. Rosareke har med andre ord blitt til noe større en meg som privatperson. Rosareke er ikke lenger jeg men vi.

Hva slags resurser har Rosareke foreningen?

Den største resursen er dere som leser og støtter rosareke med et medlemskap. Dette er ved siden av søknader offentlig støtte den eneste veien til inntekt. Vil bruke anledningen til å takke alle som har meldt seg inn som medlem. Håper dere får god nytte av rabatten dere da får ved skittfiske.no :). Dere skal vite at dette medlemskapet holder drømmen i livet og med det sjøørreten her på Hvaler. Jeg skal nå fortelle litt om hvilke verv og oppgaver jeg har tatt på meg. Prøve å gi et bilde som viser hva jeg og rosareke foreningen for sjøørreten venner driver med. Altså kontakter og oppgaver som gjør det mulig for oss å oppnå drømmen om å redde disse ni bekkene på Hvaler og et potensiale om å spre dette videre til viken eller lengre.

1: Et styre

Rosareke – Foreningen for sjøørretens venner er ikke lenger et one man show. I overgangen fra blogg til forening har jeg hvert så heldig å fått med meg Christian Lindvall Dahlgren. Ved siden av å være en ivrig og tålmodig sjøørretfisker er Christian advokat, og har masse nyttig erfaring som nå kommer foreningen til gode helt gratis. Christian er formann i foreningen og er flink på alt det jeg ikke kan noe særlig om. Det at jeg ikke lenger står alene i dette er en utrolig lettelse. Det å ha en makker med på laget som deler drømmene og målet er av utrolig stor betydning. En er alene to er ti. Sammen er vi nå et team!

2: Politiske verv

Jeg sitter nå i kommunestyret her på Hvaler som MDG sin eneste representant. Her sitter jeg i posisjon i en rødgrønn gruppe i lag med AP, SV og SP. Jeg har ingen erfaring med politikk men har forstått at det er her avgjørelsene tas. Min erfaring så langt er utelukkende positivt. Har lært enormt mye av Politikere og ansatte i administrasjonen. Jeg våger å påstå at de også har lært noe av meg også. Har gjort og gjør det jeg kan for å sette sjøørreten på agendaen. Har allerede fått inn sjøørreten i samfunnsplanen til den rødgrønne gruppa. Jobber også med et forslag om å utvide kantsonene rundt våre sjøørretbekker. Mest sannsynlig kommer Hvaler kommune til å vedta en endring om innebærer en økt fredningssone og mer kantvegetasjon langs alle våre bekker. Om vi skal snakke om tiltak er dette alene et enormt skritt i riktig retning! Et solid vegetasjonsbelte og fredning av kantsonene er sjøørretens beste venn. På denne måten kan vi sikre at arbeidet vi gjør i bekken også vil holde langt inn i fremtiden. Les mer her om viktigheten av vegetasjonssoner/kantsoner. Mer informasjon her: Kantvegetasjon langs vassdrag

På bildene under kan dere selv se hvordan tilstanden er på Hvaler per dags dato. Samtlige bekker på Hvaler mangler kantsone langs store deler av bekken. Lovverket tilsier minst 2 meter med naturlig vegetasjon. Den nederste grensen er altså 2 meter om disse to meteren har en naturlig vegetasjon. Som bildet tydelig viser er mangelen på kantsoner på Hvaler den største utfordringen. Her må vi få politisk velvilje og en endring på plass i den kommunale arealplanen. Økt fredning og økt bredde på kantsonene er 100% nødvendig.

Et lite utdrag av som viser 7 av våre 9 bekker på Hvaler.
De to bildene til venstre er fra Hvaler. Her er det ingen kantsone og bekken er grodd igjen. Bildene til høyre viser hvordan en naturlig bekk skal se ut.

Status ved Hvaler bekkene er oransje og rød

Alle Hvaler bekkene har altså en kritisk tilstand. Vi ønsker å flytte bekkene over til grønn og blått.

3: Sitter som vara i Nasjonalparkstyret

Jeg sitter i dag som første vara i styret til Ytre Hvaler Nasjonalpark. Det kan kanskje virke som lite relevant angående sjøørreten men det er det altså ikke. Vi har en bekk som renner ut i nasjonalparken. Denne er er naturlig satsningsområde for nasjonalparken og Hvaler kommune. Ved å restaurere alle de andre bekkene på Hvaler vil vi og begrense feks avrenning til nasjonalparken og i så måte bidra direkte til renere vann og et økt biologisk mangfold. Det å kultivere en sjøørretbekkene gir mer sjøørret, mer fugl, mer ål, insekter og annet plante og dyreliv. Prosjektet med å redde våre bekker gir altså en direkte positiv gevinst for nasjonalparken. Det å sitte i styret her gir også en mulighet for å nå frem direkte til de som er ansvarshavende. Et godt eksempel var deltagelse styremøte i Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken som var i Tønsberg fredag 6. mars 2020. Her fikk jeg møte representanter fra fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet med mer. Slike kontakter som dette er gull verdt i arbeidet som skal gjøres for sjøørreten.

4: Engasjert i Vannområdet glomma sør

Vannområdet er i korte trekk et forvaltingsorgan som har i oppgave om å ta vare på våre vannresurser. Skal man jobbe med å redde sjøørreten så er det altså meget viktig å følge med og engasjere seg her noe som jeg gjør. Vannområdet Glomma Sør jobber for Å nå målet om god miljøtilstand i bekker, elver og innsjøer fra Øyeren i nord til Hvaler i sør. Det er 8 kommuner (Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Råde, Rakkestad, Skiptvet, Indre Østfold) som sammen med Viken fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken og andre myndigheter og interessegrupper samarbeider i vannområdet. Vannområdet sitt engasjemnt innen temaet kantsoner er spesielt interessant for meg og for rosareke foreningen for sjøørretens venner.

5: Fagrådet for Laks og Sjøørret på Østlandet

Jeg har i flere år hvert engasjert i fagrådet for laks og sjøørret på Østlandet. Fagrådet er et råd som skal bistå forvaltningen, interesseorganisasjonene og allmennheten slik at anadrom laksefisk blir tatt vare på og har gode forutsetninger for å leve. I første rekke skal Fagrådet være et knutepunkt for informasjonsformidling, ved å bidra til samordning av regelverk og et kontaktorgan for overvåkning og forskning. Fagrådet er naturligvis også en pådriver for å få satt i gang viktige tiltak til beste for fisken. Kontaktene og kunnskapen jeg har fått igjennom deltagelse her er av stor betydning for arbeidet her på Hvaler. Det er i dette rådet jeg fikk kunnskapen om kompleksiteten bak en god forvalting.

6: Engasjert ved NMBU

I arbeidet for sjøørreten har jeg blitt kjent med en del av fagmiljøet ved Norges Miljø og biovitenskapelige universitet. Her har jeg fått mange nyttige kontakpersoner, fagfolk som har en unik kunnskap om forvaltingen av sjøørret. Jeg har blant annet holdt foredrag her under Seminaret Helhetlig forvaltning av sjøørret. Det er også her jeg vil ta studiene for å bli en utdannet fiskeforvalter.

Her holder jeg foredrag ved NMBU mars 2020

Så hva har skjedd så langt i 2020?

Jeg har nå fortalt dere litt om Rosareke foreningen for sjøørretens venner, jeg har også fortalt litt om mine forskjellige verv og med det kontaktene jeg har opparbeide meg. Men hva hjelper vel kontakter og verv om det ikke blir handling. Så her kommer noen konkrete ting som har skjedd så langt i 2020.

1:Alle bekkene på Hvaler skal elfiskes

Dette har jeg gledet meg til å fortelle. I lag med Ole Håkon Heier Fylkessekretær i NJFF har vi fått midler nok fra fylkesmannen til å elfiske samtlige bekker på Hvaler! Denne undersøkelsen starter allerede til høsten. Dataen vi skal samle inn her er av meget stor betydning. Ikke bare vil den dokumentere den dårlige tilstanden som er nå men den vil og vise effekten av kultiveringsarbeide som kommer. Altså verdien og effekten av arbeidet vi nedlegger i bekken. Dette er data som skal deles med blant annet kommune, fylkeskommune, fylkesmannen, vannområdet, Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet. Dele på data slik at den enkelte kommune får et eksempel å følge.

Her er Leif Roger Karlsen i sitt ess. Leretbekken Kirkøy Hvaler.

2: Vi har blitt grasrotmotager

3: Foreningen fikk 26 tonn gytegrus!

Åge Stordal og Stordahl Holding AS har donert og levert hele 26 tonn gytegrus til Kjennvikbekken på Kirkøy. Vi i Rosareke foreningen for sjøørretens venner og jeg personlig ønsker med dette å gi et ærbødig takk til Åge!! Dette er stort❤️Mer informasjon om dette prosjektet kommer meget snart. Vi håper på en felles dugnad i sen juni engang. mer info kommer.

4: Plan for Langekilbekken

Langekilbekken på Vesterøy har i alle år hvert en av om ikke den flotteste sjøørretbekken på Hvaler. Denne bekken ble beklageligvis lagt i rør tidlig på 2000 tallet. Rosareke foreningen for sjøørretens venner i lag med tidligere fiskeforvalter Leif Roger Karlsen har nå en plan om gjenåpning av denne fantastiske bekken. Dette arbeidet er nok en tidskrevende prosess som må igjennom hvaler kommune. Signaler fra Hvaler kommune så langt er positive. I lag med kommunen skal vi nok få sjøørreten opp til gyteområdene for første gang på nesten 20 år! Før den tid skal vi gjøre noen enklere tiltak lengre ned i bekken. Dette for å sikre at det genetiske avtrykket skal ha en sjanse til å overleve. Heldigvis er det fremdeles noen få gytefisk nederst i bekken. Disse trenger hjelp for å overleve til vi får åpnet opp bekken hele veien opp til de gamle gyteplassene. Her er planen og tillatelse fra fylkesmannen og grunneier klart.

5: Blitt 1 % for the Planet partner

Articsilver flyfishing tok kontakt med oss tidlig i år med en fantastisk nyhet. De hadde valgt ut rosareke foreningen som mottaker av kr 5000 i regi 1% for the Planet prosjektet. Tusen takk til Articsilver! Pengene er øremerket gytegrus. En ekstra oppmerksomhet er at prosjektet vårt skal bli vist Frem bak på fortoms forpakningene til Articsilver. Dette er mega stas 🙂

I forlengelsen av dette har vi søkt og fått godkjent status som partner hos 1% for the Planet, og hvis vi har flaks er det flere bedrifter som velger oss som deres “sponsorobjekt”. Sjekk ut www.onepercentfortheplanet.org for mer informasjon.

6: Korshavsbekken har blitt gravd ut

I vinter fikk vi endelig åpnet opp kanalen som går nederst i Korshansbekken. Her var det helt håpløse forhold men nå kan sjøørreten fint svømme opp til gyteplassene. Dette prosjektet ble finansiert av Korshavn Velforening. Tusen takk til Korshavn velforening for bidrag og omtanke for bekken! Her skal vi i sommer legge ut en del store stein, gamle tømmerstokker og andre elementer som skal gi skjul til yngelen og grobunn til annet biologisk liv.

Rosareke foreningen lanserer ny medlemsløsning!

Nå som vi er en offisiell forening ønsker vi å ta i bruk en mer profesjoenell løsning for rosareke medlemskapet. Vi har nå oppgradert til woocommerce. Dette er en bransjeledende leverandør av løsninger for medlemmer, hoteller og nettbutikker. Nå har vi endelig fått på plass en fullstendig Vipps integrasjon.

Oppsummering

Som dere sikkert har forstått er arbeidet for å redde våre Hvaler bekker en ganske omfattende prosess. Man kan altså ikke bare legge ut litt gytegrus eller spa noen tak med en spade. For å lykkes må man ha kontakter, kunnskap og interesse. Det å dra inn kommune, fylkeskommune og stat er absolutt nødvendig. Vi i foreningen for sjøørretens venner håper at dere som leser har forstått dybden av arbeidet vi gjør. Vi har forpliktet oss til denne prosessen, vi har bestemt oss for å gjøre en posetiv foskjell. Vi i Rosareke foreningene for sjøørretens venner har bestemt oss for å redde sjøørreten på Hvaler! Vår drøm er naturlige og produktive gytebekker, vår drøm er glade fiskere, vår drøm er en kommune der sjøørreten blir forvaltet og ivaretatt. Sjøørreten fortjener det.

Til slutt

Hele denne prosessen har tatt lang tid, altså hva jeg skulle gjøre videre med Rosareke. Nå er planen for fremtiden satt, planen for å redde sjøørreten og samtidig kunne blogge og skrive om det fantastiske sjøørret fiske. Så for de som har savnet flere fiskerelaterte blogg innlegg, dette kommer :). Nye fiskeplass sider med overnatting og parkering er på vei. Blogg innlegg om byttedyr, fisketeknikker og annet snax er i pipen. Vi skal gjøre det vi kan for å redde sjøørreten men jeg har ikke glemt selve fundamentet til Rosareke som er sjøørretfiske. Så til alle mine lesere takk for oppmerksomheten. Neste innlegg blir fiskerelatert 🙂

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.