Sjøørretkultivering prosjektet på Hvaler

Våre verdifulle Hvaler bekker er truet!

I samarbeid med Hvaler jeger og fiskeforening skal jeg nå starte med sjøørretkultivering våre verdifulle sjøørretbekker. Hvaler er et eldorado for alle som vil fiske sjøørret.  Men dessverre så gjenspeiler ikke det gode fisket den katastrofale tilstanden i våre lokale bekker. Sjøørretbekkene på Hvaler er truet og snart vil de dø og bli borte. Men det er et håp og det er i dette håp arbeidet skal starte!

Sjøørret kultivering Hvaler

Sjøørreten på Hvaler trenger din hjelp!

Hvaler jeger og fiskerforening  (HJFF)har i en årrekke hatt et godt fokus på våre bekker. Her har de lagt ned utallige dugnadstimer for å dokumentere tilstand og arbeid for å redde våre gjenværende gytebekker. Dypedalsbekken er et strålende eksempel på hva denne foreningen er i stand til gjennomføre. Med lokal innsats har HJFF løftet en forfalt bekk til et sjøørret produserende vassdrag. (se bilder av prosjektet lenger ned) Men foreningen er liten og arbeidet for stort! HJFF har reddet en bekk men det er mange flere som trenger hjelp! Hvaler jeger og fiskeforening har vilje, kunnskap og masse kompetanse men mangler flere ildsjeler og engasjerte folk. Det er her jeg håper å kunne bidra. Få igang et engasjement fra dere! Fra dere som elsker Hvaler og vårt enestående sjøørretfiske. Så dobbel please med sukker på toppen bli med på reisen! Engasjer deg og bruk litt tid sammen med oss. Det er sammen vi kan gjøre en jobb og det er sammen vi kan redde våre gytebekker! Informasjon angående dette prosjektet kan dere følge her, på rosareke sin facebook side og  etter hvert på sidene til Hvaler jeger og fiskerforening. Jeg ber alle som har en interesse om å bidra melde sin interesse til meg på følgende E-post: forening@rosareke.no

Sjøørretkultivering sin positive innvirkning. Her noen bilder fra Dypedalsbekken og innsatsen fra Hvaler Jeger og Fiskeforening! Tenk om vi kunne fått gjort dette ved samtlige av våre bekker!

Resultat fra HJFF sitt arbeid i Dypedalsbekken
dypedal
Resultat fra HJFF sin Sjøørretkultivering i Dypedalsbekken. En flott kulp!
dsc_0061000000086
Resultat fra HJFF sitt arbeid i Dypedalsbekken. Ser det ikke fint ut!
dsc_0059000000084
Resultat fra HJFF sitt arbeid i Dypedalsbekken. Her er det tilrettelagt for gyting 🙂

Håp i hengende snøre!

Som nevnt over så har Hvaler et fantastisk fiske etter sjøørret. Her kan du kose deg året rundt. Boltre deg i enestående natur og et meget godt sjøørretfiske. Men denne enestående resursen har og en mørk skyggeside.  Mesteparten av sjøørreten vi får på Hvaler er ikke lokal! Dette på tross at vi har et to sifferet antall gytebekker her ute. Hvaler ligger heldig til og er et oppvekstområde for vandrende sjøørret fra fastlandet og Sverige. Det er altså fra disse stammene vi høster fra og opplever fiske glede, ikke fra egne bekker. Men selv om vi er heldige med vandrende fisk så betyr det ikke at vi skal gi opp våre lokale Hvaler bekker. Det ligger et stort ansvar i å forvalte en slik lokal resurs som dette.  Her ligger det enorme verdier for fremtiden. En fornybar resurs og oppleveleser for kommende generasjoner. Kysttorsken, ål, flyndrene og seien er også truet, men prosessen for å redde disse bestandene er nok en stor og nasjonal prosess. Men sjøørreten kan vi faktisk redde, den gyter på land! Jeg har selv tatt noen runder og sett på en del av de bekkene vi har her på Hvaler og jeg  kan si følgende, med unntak av Dypedalsbekken er de resterende nær en katastrofe! Mange av våre beste bekker er lagt i rør og er uten håp for fremtiden. De som fremdeles klamrer seg til livet lever på lånt tid.  Utbygging og press fra landbruk vil snart kvele de siste gjenlevende bekker. Går disse tapt er de og tapt for fremtiden. Men det er håp i hengende snøre, vi må bare ta i et tak!

Så hva blir veien videre?

For å få til en fremtidig sjøørretkultivering for disse bekkene må man starte i den riktige retningen. En prosess kan se slik ut:

  1. Dokumentere tilstanden i de viktigste bekkene. Det viktigste er faktisk ikke å telle fisk men å se potensialet til hver enkelt bekk. Hva kan gjøres for å optimalisere dette potensialet?
  2. Få engasjerte grunneiere.Uten dette så er prosjektet dødt før det får startet. Engasjerte grunneiere får man med godt samarbeid og informasjon.
  3. Engasjement fra frivillige.Ildsjeler som brenner for kultivering og det i å ivareta sjøørreten her på Hvaler.  Ser for meg en slags fadder løsning. En leder / fadder for hver bekk og denne personen setter sammen et egnet team. På denne måten kan vi skaffe et helt spesielt eierskap til hver enkelt bekk.  Hvert enkelt team kartlegger og lager en egen plan for egen bekk. På denne måten kan vi samle inn masse viktig informasjon og med riktig delegering få fart i arbeidet.
  4. Prioriteringsliste. Når informasjonen er samlet inn kan man lage en prioriteringsliste over hvilken rekkefølge arbeidet skal følge. De bekkene med det største potensiale prioriteres først.  Man får en konkret arbeidsplan for alle bekker.
  5. Sikre et vern i utløpene av bekkene.Her må det skiltes og vernes i 100 meter sonen. De grunne kilene våre er av enorm verdi!
  6. Hvaler har nå blitt en nasjonalpark.Det er kun en bekk som grenser til parken men alle fiskene som produseres i disse bekker har oppvekstområder i nasjonalparken. Det burde ligge et stort ansvar og interesse for nasjonalparken. Her kan faktisk nasjonalparken gjøre noe banebrytende og nyttig. Ikke bare sikre en god sjøørret bestand men og bruke dette som en interessant fremvisning for besøkende og skolebarn. Livet i vann starter på land! Jeg skal jobbe for å få de engasjerte.
Så med dette sagt så ber jeg alle som er interesserte om å følge med i tiden fremover.
  • Meld inn din interesse!kultivering@rosareke.no
  • Si ifra om du har noen tips eller råd: kultivering@rosareke.no
  • Meld deg inn i Hvaler jeger og Fiskeforening!
  • Ha litt tålmodighet. Dette er en stor prosess og før første spadetak er det en hel del formaliteter og planlegging som må på plass.  Målet er å få kultivert samtlige av våre bekker på Hvaler!

Hvaler jeger og fiskeforening sin facebook side. hjff

17

Herfra og ned kan dere lese om noen regler og de aktuelle tiltak .

Informasjon og bilder hentet fra fylkesmannen i Østfold.

fy

Sjøørretkultivering -Hva kan den enkelte grunneier gjøre uten tillatelse?

• Rydde søppel og avfall i og langs vassdrag
• Tynne kantskogen (ikke fjerne)
• Renske opp eller påfylle masse inntil den dybde eller bredde som vassdraget hadde for fem år siden (NB ! Bare hvis akutt, og meldeplikt hvis allmenne interesser berøres)(Vannressursloven § 12)
• Renske grøfter i jordbruk og
skogbruk

Tiltak som krever tillatelse fra fylkesmannen

Fysiske tiltak som medfører eller kan medføre forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer.

Hva omfatter forskriften om fysiske tiltak i
vassdrag, og som krever tillatelse ?

• Fjerning av kantskog
• Kanalisering
• Forbygging
• Grusgraving
• Utfylling
• Fisketrapper m.m.
• Oppdemming av små vann
• Endring av bunnsubstrat m.m

Sjøørretkultivering – Hva skal/kan kommunen gjøre

• §7 Regulere utbygging og annen virksomhet, innpasse fiskeinteressene og
fiskens leveområder i oversiktsplanleggingen.
• § 36 I friløpet er det forbudt å slippe stein eller andre ting som kan være til
hinder for fiskens frie gang. ……..
– Kommunen kan gi pålegg om gjenoppretting.
• Kommunen kan gi særlig tillatelse til å fjerne beverbolig eller dam for å
hindre vesentlig skade ved oversvømmelse. (Viltloven § 13)
• Kommuneplanens arealdel: Gi bestemmelser om hensynssoner/kantsoner.
• Kommunen kan opprette et begrenset naturlig vegetasjonsbelte langs
vassdrag med årssikker vannføring (vannressursloven § 11)
• Og ikke minst… rehabilitere avløpsnettet. Kloakk fremdeles et problem!

Retningslinjer for habitatforbedringer i rennende vann

Riktig vassdrag
– fiskebestanden skal være undersøkt og dokumentert som svak
– andre mulige årsaker til en svak bestand enn habitat kan
utelates
– bør helst bare anbefales i små vassdrag
– andre naturverdier må ikke trues av tiltaket
(eks. elvemusling)
– i tvilstilfelle bør det ikke gjøres inngrep

Riktig måte
– minst mulig miljøforstyrrelse og på naturens premisser
– best om det finnes restbestand av fisk og næringsdyr i bekken
– tiltak må planlegges nøye i felt både ved lav-, normal-, og høy vannstand.
– fylkesmannen, grunneier og rettighetshaver må ha gitt tillatelse
– tiltaket skal utnytte vannets erosjons- og transportkapasitet
– tiltaket bør dokumenteres og resultatet kontrolleres
– Bruk enkle og robuste løsninger fremfor avansert ingeniørkunst.

Riktig type tiltak
– øke variasjonen i bekkekanten (strandsonen)
– utlegging av stein
– variert substrat
– nye gyteområder
– overhengende beskyttelse og trær i vannet
– etablere strømkonsentratorer
– anlegge terskler og kulper

h

Noen vanlige typer Sjøørretkultivering tiltak som er utført i Østfold

• Fjerning av vandringshindre
• Utlegging av gytegrus/stein
• Bygging av fisketrapper/passasjer
• Strømkonsentratorer/erosjonssikring
• Terskler/kulper
• Rensking av gyteområder

1

2

3

4

5

6

7e

8

9

10

11

12

13

14

15

16jpg

17

Følg med fremover, engasjer deg og bli med!

r

Skroll til toppen