HISTORISK BEKKESUS

I hundrevis av år har vi utnyttet det vi kan av dyrkbar mark her på Hvaler. Det å bryte ny jord var ikke en enkel oppgave. Med håndmakt ble trær felt, røtter dratt opp, jorda ble bearbeidet og drenert. Det meste av naturlig bekkeløp ble gravd opp og kanalisert.

Men denne utnyttelsen av arealer har hatt sin pris. Hvaler har hatt minst 15 sjøørretførende bekker. I dag har vi kun 9 bekker tilbake. Av disse 9 er nær 80% av arealet sjøørreten kan bruke ødelagt. Arbeidet er omfattende men med deres hjelp er det håp. Sammen kan vi utvide sjøørreten sine leveområder på Hvaler.

Som kartet under så tydelig viser er de grønne områdene så alt for små, de røde strekene så alt for lange. Heldigvis for sjøørreten er det små “lunger” i alle disse bekker. Små “lunger” der sjøørreten har klart å klamre seg til livet.

MODERNE FORVALTING

Jeg skjønner godt at det ikke ble tatt så mye hensyn til sjøørret og biologisk mangfold når ny mark måtte brytes frem. Folk og fe måtte ha noe å leve av. Utviklingen fortsatte langt ut i moderne tid. Til og med på 80 og 90 tallet fikk landbruket subsidier for å legge bekker i rør, landbruket skulle utvides, viktige habitater måtte nok en gang vike. Tapet av naturmangfold og naturlige habitater har satt oss i en vanskelig situasjon. Vi har rett og slett tatt for mye, naturen er forbi sitt bristepunkt. 2021 til 2030 er utpekt som FN sitt tiår i naturrestaurering. Ødelagte økosystemer skal restaureres. For Rosareke sin del betyr det å reparere våre kanaliserte bekker. Med dagen kunnskap kan vi nemelig få i både pose og sekk. En kanalisert bekk med lite bioversitet kan med moderne teknikker og kunnskap gjøres om til en frisk og biologisk rik vannvei. Dette kan vi gjøre på en slik måte som gagner både sjøørreten og landbruket. Vi bør altså ikke ofre dyrka mark for å skape flotte habitater for fisk og dyr.

Typisk Hvaler bekk til venstre. Bekken til høyre ser friskere ut.

Vi har laget en oversikt over hver enkelt bekk på Hvaler. Her kan dere følge alle prosjektene til Rosareke. Lese litt om den enkelte bekk, dagens utfordringer, fremtidens potensiale se hva slags type tiltak vi utfører. Arbeidet er omfattende, det en mange km bekk som skal restaureres. Det vi viser frem her er hva vi har gjort så langt og hva vi ønsker å gjøre i fremtiden. Et godt samarbeid med grunneiere er nøkkelord. Vi i Rosareke vet hvor vanskelig det er å være bonde. Vi i Rosareke ønsker bekker som krever mindre vedlikehold, bekker som er godkjent i henholdt til dagens og kommende regelverk. En bekk som har en god biologisk tilstand.

Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner har som mål å utvide sjøørreten sine leveområder på Hvaler. Vårt mål er å gjøre de røde strekene om til grønne. Fra monotome kanaler til levende bekkedrag som har et stort biologisk mangfold. Alle bekkene samlet produserer i dag kun noen få hundre sjøørretyngel. Om vi når vårt mål vil bekkene ha en kapasitet som overstiger 10 000 yngel per år! Vi skal lage friske vannveier for sjøørreten, fuglene, insekter og ål. Hvalerbekker som i så liten grad som mulig drar med seg uønsket materie ut i en allerede belastet Oslofjord. Hvalerbekker som holder på matjorda og bekker som er flomsikre.

HVEM ER ROSAREKE?

Rosareke Foreningen for Sjøørretens venner er en ideell organisasjon som jobber fulltid for å redde den sterkt reduserte og truede sjøørretbestanden på Hvaler og andre lokaliteter rundt Oslofjorden. Jeg heter altså Bjørn Tore kjølholt og er daglig leder i Rosareke. Jeg jobber som sjøørretveileder i fagavdelingen til Norges Jeger og Fiskerforbund. Min jobb er å veilede foreninger rundt hele Oslofjorden i arbeidet med å restaurere sjøørretbekker. Jeg sitter som medlem i statsforvalteren sitt fagråd for laks og sjøørret på Østlandet. I mitt arbeide jobber jeg tett med alle deler av vannforvaltningen. Styrets leder i Rosareke heter Christian Lindvall Dahlgren. Christian er jurist av yrke, bor i Oslo, har hytte på Hvaler.

STØTT ROSAREKE

EN STOR TAKK TIL

Christian og jeg ønsker å gi en stor takk til alle som bistår oss i arbeidet. Uten denne støtten ville ikke noe av dette være mulig. Tusen takk til!

DIN BEKK

Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner bistår også i bekker utenfor Hvaler Kommune. Trykk her, legg inn en søknad. Kanskje er det din bekk som får bistand fra oss.

Skroll til toppen