HVALERBEKKENE

HISTORISK BEKKESUS

I hundrevis av år har vi utnyttet det vi kan av dyrkbar mark her på Hvaler. Det å bryte ny jord var ikke en enkel oppgave. Med håndmakt ble trær felt, røtter dratt opp, jorda ble bearbeidet og drenert. Det meste av naturlig bekkeløp ble gravd opp og kanalisert.

Men denne utnyttelsen av arealer har hatt sin pris. Hvaler har tidligere hatt minst 15 sjøørretførende bekker. I dag har vi kun 9 bekker igjen. Av disse 9 er nær 80% av arealet sjøørreten kan bruke ødelagt. Arbeidet med restaurering er omfattende, men med deres hjelp er det håp. Sammen kan vi forbedre og utvide sjøørreten sine leveområder på Hvaler, og på den måten over tid bidra til en mangedobling av bestanden.

Som kartet viser er de grønne områdene så alt for små, de røde strekene så alt for lange. Heldigvis for sjøørreten er det små “lunger” i alle disse bekker. Små “lunger” der sjøørreten har klart å klamre seg til livet.

MODERNE FORVALTING

Jeg skjønner godt at det ikke ble tatt så mye hensyn til sjøørret og biologisk mangfold når ny mark måtte brytes frem. Folk og fe måtte ha noe å leve av. Utviklingen fortsatte langt ut i moderne tid. Til og med på 80- og 90-tallet fikk landbruket subsidier for å legge bekker i rør, landbruket skulle utvides, viktige habitater måtte nok en gang vike. Tapet av naturmangfold og naturlige habitater har satt oss i en vanskelig situasjon. Vi har rett og slett tatt for mye, naturen er forbi sitt bristepunkt. 2021 til 2030 er utpekt som FN sitt tiår i naturrestaurering. Ødelagte økosystemer skal restaureres. For Rosareke sin del betyr det å reparere våre kanaliserte bekker. Med dagen kunnskap kan vi nemlig få i både pose og sekk. En kanalisert bekk med lite biodiversitet kan med moderne teknikker og kunnskap gjøres om til en frisk og biologisk rik vannvei. Dette kan vi gjøre på en slik måte som gagner både sjøørreten og landbruket. Vi bør altså ikke lengre ofre dyrka mark for å skape flotte habitater for fisk og dyr.

Typisk Hvaler bekk til venstre. Bekken til høyre ser litt friskere ut.

Vi har laget en oversikt over hver enkelt bekk på Hvaler. Her kan dere følge alle prosjektene til Rosareke, lese litt om den enkelte bekk, dagens utfordringer, fremtidens potensiale se hva slags type tiltak vi utfører. Arbeidet er omfattende, det er mange kilometer bekk som skal restaureres. Det vi viser frem her er hva vi har gjort så langt og hva vi ønsker å gjøre i fremtiden. Et godt samarbeid med grunneiere er et nøkkelord. Vi i Rosareke vet hvor vanskelig det er å være bonde og ønsker bekker som spiller på lag med landbruket, krever mindre vedlikehold og oppfyller dagens og kommende regelverk.

Rosareke Foreningen For Sjøørretens Venner har som mål å utvide sjøørreten sine leveområder på Hvaler. Vårt mål er å gjøre de røde strekene om til grønne. Fra monotome kanaler til levende bekkedrag som har et stort biologisk mangfold. Alle bekkene samlet produserer i dag kun noen få hundre sjøørretyngel. Om vi når vårt mål vil bekkene ha en kapasitet som overstiger 10 000 yngel per år - en “flerehundredobling”! Vi skal lage friske vannveier for sjøørreten, fuglene, insekter og ål. Hvalerbekkene skal i så liten grad som mulig dra med seg uønsket avrenning ut i en allerede belastet Oslofjord, de skal holde på matjorda og være flomsikre.

STØTT ARBEIDET VÅRT

EN STOR TAKK TIL

Christian og jeg ønsker å gi en stor takk til alle som bistår oss i arbeidet. Uten denne støtten ville ikke noe av dette være mulig. Tusen takk til:

Skroll til toppen